KVETINÁRSTVO IRIS, Gen. M. Vesela 5304, 034 01 Ružomberok   e-mail: mixaela011@gmail.com   tel.: +421 948 474 226  

Obchodné podmienky

Uskutočnením objednávky objednávateľ uznáva a prijíma nasledujúce obchodné podmienky:

 

Prevádzkovateľ:

Kvety IRIS, s.r.o.

Párnica 388

026 01

miska@donaska-kvetov.com

IČO: 46 964 061

DIČ: 2023663675

Neplátca DPH

Prevádzka: Kvetinárstvo IRIS, Gen. Miloša Vesela 5304, 034 01 Ružomberok

 

1. Základné pojmy

Predajca:

Kvety IRIS, s.r.o.

Párnica 388

026 01

IČO: 46 964 061

DIČ:  2023663675

Neplátca DPH

 

Objednávateľ:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná produkt na internetovej stránke predajcu

www.donaska-kvetov.comPrijímateľ:

fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zásielka určená.Dodacie podmienky:

miesto (adresa), ktorú zákazník uvedie v objednávke ako dodaciu adresu. Poprosíme presné a kompletné údaje.Zásielka:

produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky prevádzkovateľa na stránke www.donaska-kvetov.com. Po dohovore s predajcom je možné zaslať aj kyticu podľa vašej predstavy, ktorá sa na stránke predajcu nenachádza.2. Objednávka

 

Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru. K tomuto kroku nie je potrebná registrácia na stránke predajcu. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail objednávateľa bude obratom doručené potvrdenie o jej prijatí predajcom. Na uvedenú e-mailovú adresu budú objednávateľovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

V prípade, ak z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu miska@donaska-kvetov.com, kde uvediete presný názov objednaného produktu (produktov), počet objednaných kusov produktu (produktov), presný názov doplnkového tovaru (darček, kartička s venovaním), Vašu presnú adresu a telefónne číslo. Ak si želáte doručiť objednané produkty na inú, ako Vašu adresu, uveďte aj meno, presnú adresu a telefónne číslo príjemcu.

Objednávať môžete aj telefonicky na čísle +421 948 474 226

Objednávky je potrebné realizovať aspoň 2 pracovné dni pred termínom doručenia. Kytice objednávané do okresov Dolný Kubín a Ružomberok elektronickou formou je potrebné objednať aspoň 1 pracovný deň pred doručením a kytice do týchto okresov objednávané telefonicky je možné objednať  (po dohode s predajcom) už do 2hodín pred doručením.3. Platba

Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

4. Spôsob platby

Prevodným príkazom

Prevodom z účtu objednávateľa na účet predajcu:

ČSOB: č. ú: SK43 7500 0000 0040 1725 8831

Predajcovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení z ktorého je zrejmé, že platba bola riadne odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu predávajúceho.

Vkladom hotovosti na účet prevádzkovateľa

ČSOB: č. ú: SK43 7500 0000 0040 1725 8831  

Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení

Poštovou poukážkou

Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení

Hotovosťou v predajni

Za objednané produkty a služby je možné platiť v hotovosti  v našej obchodnej prevádzke Kvetinárstvo IRIS Gen. Miloša Vesela 5304, 034 01 Ružomberok, a to v deň objednania tovaru (len v pracovných dňoch v čase od 08.00 – 17.00 hod. sobota 07:00 – 12:00hod).

Hotovosťou pri preberaní

Len v okresoch Dolný Kubín, Ružomberok kam donášku prevádzame osobne.

 

5. Dodanie objednávky

A) Dovoz kuriérskou službou

Objednávky sú doručované len v pracovných dňoch t.j. pondelok až piatok v rámci okresov Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Sobotné donášky sa realizujú do uvedených miest Dolný Kubín, Ružomberok  okolie do 15km.
Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu a miesto dodania uvedenú objednávateľom v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať prijímateľa a záväzne s ním dohodne presný čas dodania tovaru prijímateľovi . V prípade ak prijímateľ nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou na mieste dodania, kupujúci čiže objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru prijímateľovi. Náklady znáša objednávateľ tovaru. Vlastnícke právo tovaru prechádza na objednávateľa zaplatením kúpnej sumy.
Prevádzkovateľ internetového obchodu Donaska-kvetov.com má uzavretú zmluvu s kuriérskou firmou. Je nutné uviesť celé meno, adresu, PSC, ako aj telefónne číslo prijímateľa a objednávateľa.  Zásielky sú doručované zasielateľom v bežnej prepravnej dobe do 18.00hod. Bežná prepravná doba sa rozumie doba, kedy zasielateľ spravidla doručí príjemcovi zásielku ak nenastanú zvláštne alebo neočakávané situácie v priebehu prepravy. Zásielky sa doručujú  len v pracovných dňoch. Individuálne zásielky riešime telefonicky po dohovore +421 948 474 226s objednávateľom. Ak si príjemca neprevezme zásielku alebo nie je dostupný na telefóne alebo na adrese, zásielka sa považuje za vykonanú . Tovar sa doručuje aj v sobotu a to za príplatok 3,31 Euro k bežnej cene doručenia a to do miest Dolný Kubín, Ružomberok  okolie do 15km

B) Dovoz vlastnými autami – Dolný Kubín, Ružomberok a okolie do 15km. Cena doručenia v rámci mesta Ružomberok je zdarma, mimo mesta 5,99 eur

V hore uvedených okresoch zabezpečujeme donášku vlastnými autami. V čase prevádzkovej doby je možné kyticu doručiť ( po dohode s predajcom) do 2hodín od objednania(Ak je pri tejto expresnej zásielke využívaná platba prevodom, kytica bude doručená až po prijatí platby). Túto službu možno využívať aj mimo prevádzkovej doby a cez víkend  po telefonickom dohovore +421 948 474 226.

B) Osobné prevzatie objednávky

Zákazník si môže svoju objednávku prevziať v našej obchodnej prevádzke na adrese Gen. Miloša Vesela 5304, 034 01 Ružomberok6. Záväzky strán

Predávajúceho

 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,
 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky objednávateľa v určenej cene,
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je predávajúci  povinný informovať Zákazníka a dohodnúťďalší postup,
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov,
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Objednávateľ

 • objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke predávajúceho,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

 

7. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred odoslaním objednávky Príjemcovi. Zákazník tak môže urobiť telefonicky na čísle +421 948 474 226 alebo mailom na miska@donaska-kvetov.com. V prípade, že Zákazník zruší objednávku jeden pracovný deň pred dodaním Zásielky, Prevádzkovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 100% uhradenej sumy. Ak Zákazník zruší objednávku včas (t. z. 2 pracovné dni pred dátumom dourčenia), Prevádzkovateľ uhradí Zákazníkovi zaplatenú čiastku bankovým prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 2 €.

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar príjemcovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

V prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené zákazníkovi v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou.

Pri využití služby „expresné doručenie“ je plnenie objednávky začaté následne po ukončení tel. hovoru a objednávku už nie je možné stornovať!

 

8. Reklamácie

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 2 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu s priloženou fotodokumentáciou reklamovaného tovaru  a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.

Pri reklamácii tovaru zašle zákazník zakúpený tovar na vlastné náklady na adresu sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol9. Ochrana osobných údajov

Poskytovanie a spracovanie niektorých osobných údajov o kupujúcom je nevyhnutnosťou pre uskutočnenie dodania tovaru. z tohto dôvodu predávajúci potrebuje poznať niektoré osobné údaje o kupujúcom, ktoré však chráni pred zneužitím a neposkytuje tretím osobám údaje o kupujúcich a o vykonaných nákupoch. Predávajúci je však oprávnený využiť takto získané údaje na obchodné a marketingové účely po dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci svojim zaregistrovaním v OS alebo vystavením objednávky iným spôsobom udeľuje predávajúcemu súhlas na zhromaždenie a spracovanie údajov o svojej osobe, ktoré sú členom štatutárneho orgánu kupujúceho na účely uvedené v týchto OP na dobu neurčitú.
Používaním internetového obchodu predávajúceho kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou kupujúceho, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších foriem registrácie automaticky predmetná osoba súhlasí, že môže byť informovaná o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej  nebudete želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť e-mailovou formou.

 

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred každým vystavením objednávky oboznámil s týmito OP, a že s nimi súhlasí.

Každé ustanovenie týchto OP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie bolo podľa platných právnych predpisov  nevymožiteľné, alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto OP, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti sa použije také ustanovenie príslušných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie účelu sledovaného zmluvnými stranami.
Ak predávajúci neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa týchto OP, alebo vyplývajúce z právneho predpisu, alebo ak opomenie vyžiadať si plnenie ktoréhokoľvek ustanovení týchto OP od druhej strany, nebude sa to interpretovať ako súčasné alebo budúce zrieknutie sa práva z týchto OP, ani to nebude mať vplyv na schopnosť predávajúceho následne uplatňovať akékoľvek práva z týchto OP a právnych vzťahov vzniknutých na ich základe.
Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom v týchto OP výslovne neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. mája 2014Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

wwww.soi.sk